Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Sp. j.

§ 1. POSTANOWIENA WSTĘPNE

1. KONRYS Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy Sp.j. (w dalszej części – Wynajmujący) przekazuje w odpłatne użytkowanie samochód określony na pierwszej stronie umowy.
2. Najemcą jest osoba fizyczna lub prawna określona w rubryce NAJEMCA w umowie. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez najemcę lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu prawa jazdy odpowiedniej kategorii przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy oraz ukończonych 21 lat (dla samochodów klasy premium prawa jazdy przez okres minimum 3 lat oraz ukończonych 27 lat).
3. Wynajmujący oświadcza, a najemca przyjmuje do wiadomości, iż w aucie zamontowane jest urządzenie geolokalizacyjne tzw. GPS. System GPS wykorzystywany jest do ochrony auta przed kradzieżą lub uszkodzeniem oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom

§ 2. ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE WYNAJMU

1. Bieg okresu wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie wynajmu.
2. Minimalny okres wynajmu to 24 godziny, licząc od godziny określonej w ust. 1.
3. Okres wynajmu jest określony w postanowieniach zawartych w umowie.
4. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody wynajmującego, chęć zmiany terminu zwrotu pojazdu musi zostać zgłoszona niezwłocznie, nie później niż 12 godzin przed upływem terminu zwrotu pojazdu, przedłużenie wynajmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w siedzibie wynajmującego. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia okresu wynajmu pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy zostanie potraktowane, jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.
5. Każde przedłużenie przez Najemcę najmu o więcej niż 1 godzinę ponad dobę określoną w ust. 2 powoduje naliczenie opłaty za kolejną dobę wynajmu.

§ 3. OPŁATY Z TYTUŁU WYNAJMU

1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę określoną w § 2 ust.2.
2. Opłata za wynajem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem Wynajmującego obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
3. Wynajmujący może ustalić kaucję za wynajmowany pojazd, w takim wypadku wysokość kaucji odpowiedniej dla danej grupy pojazdów jest wpisana we właściwym miejscu w cenniku wypożyczalni.
4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za usługę wynajmu bez jego podpisu.

§ 4. PRZEKAZANIE I ZWROT POJAZDU

1. Przekazanie pojazdu następuje w dniu zawarcia umowy, chyba, że strony ustalą inną datę przekazania pojazdu.
2. Samochód jest przekazywany ze stanem paliwa wskazanym w umowie.
3. Wszelkie uwagi do stanu technicznego pojazdu Najemca lub inna osoba upoważniona do odbioru pojazdu zobowiązani są zgłosić w chwili przekazania pojazdu. Jeżeli uwagi nie zostaną zgłoszone przyjmuje się, że stan pojazdu był dobry, bez żadnych wad, czy usterek.
4. Po upływie okresu wynajmu Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w miejscu i czasie określonym w umowie. Poziom paliwa powinien być taki sam jak podczas wydania pojazdu.
5. Stan zwracanego pojazdu powinien być nie gorszy niż wynikający z prawidłowego użytkowania.
6. Wraz z samochodem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków, dowodu ubezpieczenia i wszelkich dokumentów jak również wyposażenia dodatkowego przekazanego wraz z pojazdem.

§ 5. UBEZPIECZENIE POJAZDU

1. Wynajmujący oświadcza, że pojazd posiada pełny zakres ubezpieczenia OC i AC, ogólne warunki ubezpieczenia (zawierające informacje odnośnie odpowiedzialności najemcy oraz wykluczenia) są dostępne w siedzibie wynajmującego. Ubezpieczenie OC i AC zwalnia Najemcę (lub osobę kierującą pojazdem i wskazana przez najemcę w umowie najmu) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyłączeniami zawartymi w ogólnych waruknkach ubezpieczenia a w szczególności: 1) umyślnego uszkodzenia pojazdu, 2) uszkodzenia wynikającego z rażących zaniedbań Najemcy względem bezpieczeństwa w ruchu lub przy zabezpieczaniu pojazdu, 3) uszkodzenia pojazdu, jeżeli osoba kierująca była w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków lub środków odurzających, lub bez ważnego prawa jazdy, 4) uszkodzenia pojazdu w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, o co najmniej 30 km/h, lub w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego, 5) w przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku, 6) w przypadku kradzieży pojazdu z dokumentami lub kluczykami lub kradzieży nie zabezpieczonego pojazdu. 7) uszkodzenia pojazdu w wyniku przestępstwa. Szkody, rozliczone z polisy Auto Casco powodują obciążenie najemcy opłatą określoną w regulaminie.

§ 6. OBOWIĄZKI NAJEMCY/WARUNKI UŻYTKOWANIA POJAZDU

1. Najemca w czasie obowiązywania umowy najmu zobowiązuje się do: 1) Przestrzegania zasad normalnego użytkowania pojazdu, 2) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez organy kontrolujące ruchu drogowego, 3) Każdorazowo przy pozostawianiu pojazdu używać wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych, 4) Wykonywać codzienną obsługę pojazdu, 5) Zwracać szczególną uwagę na wskaźniki znajdujące się na desce rozdzielczej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości niezwłocznie skontaktować się z Wynajmującym lub serwisem, 6) Stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa, 7) Utrzymywania pojazdu w należytej czystości.
2. Wynajęty pojazd nie może być używany: 1) do holowania innych pojazdów, 2) w wyścigach rajdach i zawodach, 3) gdy Najemca jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych środków lub lekarstw o podobnym działaniu, 4) wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym, 5) poza granicami kraju bez zgody wynajmującego, 6) obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po krajach pozaeuropejskich, Rosji oraz krajach powstałych z byłego ZSRR, dopuszcza się (po uzyskaniu zgody Wynajmującego) wyjazdu na teren Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii oraz Cypru.
3. W szczególności zabrania się: 1) palenia tytoniu w samochodzie, 2) przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz przewożenia liczby pasażerów większej niż określona w dokumentach pojazdu, 3) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego dotyczy to również naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego, 4) Wykorzystywania wynajmowanego samochodu w celu zarobkowego przewozu osób.
4. W przypadku zaistnienia kolizji drogowej lub wypadku należy: 1) niezwłocznie powiadomić wynajmującego, 2) powiadomić Policję i inne odpowiednie służby, 3) zabezpieczyć pojazd, 4) uzyskać dokumenty i informację niezbędne do likwidacji szkody (dane uczestników, notatka Policji).
5. Najemca przyjmuje do wiadomości obowiązek udostępniania pojazdu Wynajmującemu w celu wykonania przeglądu okresowego. Na wykonanie naprawy w wynajmowanym pojeździe poza serwisem Wynajmującego , należy uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest do odebrania faktury VAT w imieniu Wynajmującego. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca koszty zgodnie z przedstawionymi rachunkami.

§ 7. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący (o ile w umowie nie postanowiono inaczej) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii lub uszkodzenia samochodu, chyba, że szkoda powstała z winy lub na skutek rażącego zaniedbania Wynajmującego.
2. W przypadku unieruchomienia pojazdu na okres dłuższy niż 24 godziny, Wynajmujący w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Pojazd zastępczy powinien mieć standard odpowiadający samochodowi wynajętemu, jeżeli standard jest niższy czynsz zostaje obniżony. Zapewnienie samochodu zastępczego nie obowiązuje: 1) w przypadku postoju pojazdu z powodu utraty przez Najemcę dokumentów lub kluczy od auta, 2) postoju spowodowanego szkodą rozliczaną z polisy AC, 3) unieruchomienia pojazdu poza granicami RP.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY

1. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkodę powstałą w aucie będącym przedmiotem najmu i braki w jego wyposażeniu, powstałe w szczególności wskutek:
a) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia samochodu, w tym będącego następstwem kolizji drogowej, z winy użytkownika, jeśli pozostawał pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także leków, których zażywanie wyklucza prowadzenie pojazdów,
b) parkowania samochodu w miejscach do tego niewyznaczonych,
c) nie posiadania wyposażenia samochodu zgodnego z przepisami prawa o ruchu drogowym, jeżeli braki wyposażenia powstały z winy Najemcy
d) nieprawidłowej eksploatacji samochodu, nieprzestrzegania warunków technicznych eksploatacji, stosowania niewłaściwych paliwa lub materiałów eksploatacyjnych,.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za pojazd i jego wyposażenie w takiej części, w jakiej szkoda nie zostanie objęta likwidacją i pokryta z dobrowolnego ubezpieczenia samochodu AC, co nie uchybia postanowieniom dotyczącym kary umownej z tytułu spowodowania szkody rozliczonej z polisy AC zgodnie z § 9 pkt 10 umowy.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za kradzież auta lub jakąkolwiek inną szkodę powstałą w aucie będącym przedmiotem najmu, która powstała na skutek naruszenia przez Najemcę:
1) bezwzględnego zakazu poruszania się autem będącym przedmiotem najmu na terytorium Rosji i krajów ZSRR i innych krajów pozaeuropejskich,
2) zakazu poruszania się bez zgody wynajmującego autem będącym przedmiotem najmu poza granicami kraju na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Czarnogóry, Albanii oraz Cypru oraz na terenie państw innych niż określone w pkt 1);
4. Najemca zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Wynajmującego w zakresie w jakim szkoda określona w pkt 3 zostanie naprawiona przez zakład ubezpieczeń.

§ 9. OPŁATY DODATKOWE TYTUŁU WYNAJMU

1. Opłata za palenie tytoniu w samochodzie – 200 PLN.
3. Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy lub naklejki na szybie powstałej z winy Najemcy – 200 PLN.
4. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem – 250 PLN.
5. Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania – 250 PLN.
6. Zwłoka w zwrocie samochodu – trzykrotność stawki dobowej za każdy dzień zwłoki.
7. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – 2500 PLN.
8. Brak kołpaka z winy Najemcy – 80 PLN/1szt.
9. Brak panela do radio z winy Najemcy – 300 PLN
10. Opłata za pranie tapicerki – 100PLN
11. Fotelik dla dziecka – 10PLN/doba
12. Wystąpienie szkody rozliczanej z polisy AC -w przypadku powstania szkody z winy Najemcy – 500 PLN
13. Przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr – 0,25 zł PLN
14. Zerwanie z samochodu naklejek firmowych i oznaczeń stosowanych przez Wynajmującego – 200 PLN.

Podane ceny są cenami brutto z VAT

§ 10. DANE OSOBOWE

1. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO, opracowaliśmy klauzulę informacyjną, w której znajdą Państwo zasady dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Klauzula informacyjna stanowi integralną część umowy najmu. Dbając o Państwa prywatność dokładamy najwyższej staranności, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne.

§ 11. POSTANOWNIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie najmu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez sąd właściwy dla tych spraw w miejscu siedziby wynajmującego.
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie wynajmującego oraz na stronie www.wypozyczalnia.konrys.pl. Treść regulaminu oraz cennik może ulec zmianie.