Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrys Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy spółka jawna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@konrys.pl.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@adwokat-boltryk.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 pkt b RODO): A. przeprowadzenie procesu rezerwacji usługi; B. czynności związane z obsługą klienta, podpisaniem umowy i wynajmem auta;
  – wypełnienia obowiązków prawnie ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO): A. rozpatrywanie oraz obsługa reklamacji dotyczących usługi; B. wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych;
  – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przede wszystkim: A. przeprowadzenia odpowiedniej kontroli tożsamości i uprawnień; B. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy; C. prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; D. statystycznych i archiwizacyjnych;
 4.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, w tym przez okres obowiązywania umowy, a po jej upływie przez okres niezbędny do:
  – posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługa reklamacji);
  – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi;
  – dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa;
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  – dostępu do swoich danych osobowych;
  – Sprostowania danych osobowych;
  – Żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  – Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – Prawo do przenoszenia danych;
  Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6.  Administrator może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim:
  – podmiotom, z którym Administrator ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora, zgodnie z przepisami prawa, realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych oraz wspierających Administratora w procesach biznesowych. W szczególności Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, warsztaty samochodowe, podmioty świadczące usługi księgowe lub informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
  – organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia obowiązków nałożonych prawem m.in ujawnienie informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy w przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa w związku z realizacją zawartej umowy;
 7.  Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 9.  Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.