Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrys Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy spółka jawna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 8F, 15‑703 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@konrys.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@adwokat-boltryk.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wypożyczenia pojazdu.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. ubezpieczycielom oraz na podstawie przepisów prawa m.in. policji, inspektoratowi transportu drogowego, straży miejskiej i innym organom ścigania.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres korzystania z usług Administratora, nie dłużej niż jest to konieczne do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.